crystal, smoke, n' spirit(s)...

Photo by V. Paul V.